1. Allmänt

Lmf dansstudio AB, org.nr. 559122-3143 (”Let’s Move”) driver hemsidan shop.letsmove.info  (”Webbsidan”). Via Webbsidan kan du handla varor från Let’s Move.

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som kund (”Kund”) gör en beställning via Webbsidan. I samband med att Kunden genomför ett köp via Webbsidan godkänner Kunden därmed Villkoren.

Genom att godkänna Let´s Moves Villkor bekräftar Kunden att han/hon har fyllt 18 år och är myndig och har full juridisk rätt att ingå avtal med annan part. Personer under 18 år får inte handla på Webbsidan. Beställning som görs i annan persons namn (urkundsförfalskning), eller på annat sätt som medför att Let´s Move riskerar lida ekonomisk skada, polisanmäls.  Vid misstanke om oegentligheter eller missbruk av vår tjänst förbehåller sig Let´s Move rätten att neka eller ändra en Kunds beställning. Let´s Move tillåter inte heller beställningar eller köp på Webbsidan från personer utanför Sveriges gränser. Let´s Moves ordermottagning är helt anpassad för svenska lagmässiga förhållanden och vi kommer inte behandla beställningar som Let´s Move upptäcker kommer från person utanför Sverige.

Let´s Move strävar efter att informationen på Webbsidan alltid ska vara så korrekt som möjligt, men reserverar sig dock för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbsidan, såsom exempelvis fel i produktbeskrivning, innehållsförteckning, felaktiga priser, och/eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Let´s Move har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Let´s Move ansvarar inte för information inklusive bilder på Webbsidan som kommer från tredje part.

Webbsidan ägs av Let´s Move. Innehållet på Webbsidan ägs av Let´s Move eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Let´s Move .


2. Beställning och avtal

För att kunna göra ett köp via Webbsidan måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att den tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Let´s Move Sekretess- och integritetspolicy.

När Kunden slutfört en beställning av Let´s Move kommer Let´s Move  att skicka en preliminär orderbekräftelse per e-post till Kunden. Denna preliminära orderbekräftelse genereras automatiskt av Let´s Move utan manuell översyn. Ett avtal om köp ingås först när Let´s Move slutligt bekräftat Kundens beställning, vilket sker per e-post.

4. Pris och betalning

Alla köp på Webbsidan sker i svenska kronor (SEK). Priserna inkluderar skatt och moms om inte annat anges. Priserna inkluderar inte avgifter avseende frakt, fakturabetalning etc. vilka anges separat i kassan. Det slutliga priset bekräftas av Let´s Move i samband med att den slutliga bekräftelsen skickas till Kunden.

Kunden kan betala på sätt som anges på Webbsidan, inkluderande fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning samt direktbetalning. Alla typer av betalningssätt sker via Let´s Move samarbetspartner Klarna (klarna.se) och dess betallösning Klarna Checkout. Genom att lämna information i kassan godkänner Kunden även Klarnas villkor. Klarna Checkout presenterar viss information för Kunden så snart Kunden är identifierad. Vilken information som behöver anges för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Checkout utan vid behov beroende på det betalningsalternativ Kunden har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte Kundens kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning, t.ex. banker. Sedan Kunden har identifierats uppvisar Klarna Checkout vilka alternativ som är tillgängliga. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men Kunden kan välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ Kunden erbjuds kan växla från tid till annan. Kunden kan själv välja om den vill skydda användningen av Klarna Checkout med en PIN-kod.

Vid fakturabetalning gäller alltid minst 14 dagars betalningstid (se fullständiga villkor från Klarna här)

Snusbolaget förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller Kunden inte godkänns för det valda betalsättet.


5. Erbjudanden

Let´s Move kan från tid till annan erbjuda olika typer av kampanjer och erbjudanden på Webbsidan. Specifika villkor kan gälla för dessa kampanjer vad avser exempelvis tid då kampanjen gäller och vilka varor som omfattas av kampanjen. Let´s Move förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer varvid dessa Villkor gäller utan ändringar.


6. Leverans och transport

I första hand hämtas ordern ut på plats på Let´s Move.Leveransen av Kundens varor sker annars till den adress Kunden angivit. Normal leveranstid är 2-5 arbetsdagar från bekräftad beställning. I kassan presenteras olika leveransalternativ och Kunden väljer själv om ordern ska hämtas ut eller skickas.

Skulle Let´s Move av någon anledning inte kunna leverera Kundens beställning innan utlovad leveranstid meddelas Kunden detta genom e-post eller telefon. Kunden har då möjlighet att häva köpet genom att kontakta kundtjänst på mail@letsmove.com. Om Kunden redan betalat för varorna återförs beloppet till det konto som belastades vid köptillfället. Annan ersättning än återbetalning utgår dock inte vid en leveransförsening.

Risken för varan övergår till Kunden när den mottagit sin beställning från Snusbolaget. Kunden åtar sig att direkt vid mottagandet undersöka varan för att verifiera att denna är riktig och felfri.


7. Ångerrätt

Kunden har i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning rätt att ångra eller returnera sin beställning inom 14 dagar från den dag då Kunden tog emot beställd vara.  Ångerrätten gäller under förutsättning att varan är i väsentligen oförändrat skick. Vid Kundens utnyttjande av ångerrätt står Kunden eventuell kostnad för returfrakt och ansvarar även för varans skick efter det att Kunden mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar från tidpunkten för Kundens meddelande till Let´s Move om att Kunden önskar utnyttja sin ångerrätt. Kunden står för frakten.

Vill Kund utnyttja sin ångerrätt ska Kunden kontakta Let´s Move via e-post på mail@letsmove.info för erhållande av ett returnummer (RN). Kunden kan även använda Konsumentverkets ångerblankett, se vidare Konsumentverkets hemsida; https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett

Om Kunden redan betalat för varorna, och förutsatt att parterna inte överenskommer om annat, görs en återbetalning till det konto som belastades vid köptillfället. Sådan återbetalning görs normalt sett inom 14 dagar. På det belopp som ska återbetalas har Let´s Move rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.


8. Reklamation

Reklamationsrätten omfattar varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Är det fel på någon vara eller om en vara saknas måste Kunden kontakta Let´s Move på mail@letsmove.info så snart som möjligt efter att felet upptäckts. I samband med reklamation ska beställningsnummer samt orsak till reklamationen uppges. Kunden ska begära ett s.k. RN (returnummer) som sedan är giltig i 14 dagar. Reklamation som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbsidan.

Defekta varor som returernas till Let´s Move bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att varan förpackas på ett sådant sätt att den inte riskerar att skadas.

Let´s Move  står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods, dvs. för godkända reklamationer. När reklamerad vara returnerats och Let´s Move godkänt reklamationen kompenseras Kunden. Let´s Move ansvar är dock begränsat till varans värde samt eventuella returkostnader. Om Kunden redan betalat för varorna, och förutsatt att parterna inte överenskommer om annat, görs en återbetalning till det konto som belastades vid köptillfället. Sådan återbetalning görs normalt sett inom 14 dagar.

Let´s Move förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.  I de fall returanledningen är reklamation och fel inte kan påvisas utgår en avgift om 299 kr inkl. moms för kostnader hänförliga till Let´s Move administration, frakt, returfrakt och hantering av ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till avsändaren och fraktkostnaden debiteras. Avgiften faktureras med betalningsvillkor 10 dagar netto. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 50 kr samt dröjsmålsränta.


9. Länkar på Webbsidan

Let´s Move kan länka från Webbsidan till andra webbplatser som ligger utanför Let´s Move kontroll. Let´s Move försöker säkerställa att Let´s Move enbart länkar till webbplatser som delar Let´s Move personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Sekretess- och integritetspolicyn. Let´s Move är dock inte ansvarigt för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser.


10. Force Majeure

Let´s Move ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Let´s Move  inte kunnat råda över, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelser, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Let´s Move.  Kunden om sådan händelse. Har omständigheten varat längre än 2 månader har både Kunden och Let´s Move rätt att häva köpet med omedelbar verkan.


11. Villkorsändringar

Let´s Move förbehåller sig rätten att göra ändringar i Villkoren när som helst i tiden och utan Kundens föregående godkännande. Varje sådan ändring publiceras på Webbsidan. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren genom nytt köp eller besök på Webbsidan alternativt 10 dagar efter det att Let´s Move informerat Kunden om ändringarna.


12. Bestämmelsers giltighet

Om en eller flera bestämmelser i dessa Villkor är ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av någon domstol eller tillsynsmyndighet ska detta inte påverka återstående bestämmelsers giltighet.


13. Överlåtelse

Let´s Move äger rätt att, utan Kundens medgivande, helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter hänförliga till Villkoren.


14. Tvist

Let´s Move målsättning är alltid att Kunden ska vara så nöjd som möjligt. Skulle parterna inte komma överens utan tvist uppstår, åtar sig Let´s Move att följa beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.

Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

ARN: https://www.arn.se/
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
EU ODR: https://ec.europa.eu/odr


15. Bolagsinformation

Lmf dansstudio AB (Let´s Move)

Org.nr. 559122-3143
Momsregistreringsnummer: SE559122314301
Kontaktinformation: Let´s Move kundservice
E-post: mail@letsmove.info
Telefon: 016-510070

Dessa villkor har senast uppdaterats 20201122